Zupforchester

Knock Out (KO) (Opus 94)

Knock Out (KO) [2004]
für Mli 1 Mli 2, Git 1 Git 2
 
1. Preis beim Kompositionswettbewerb des BDZ 2005
Uraufführung 2005 Scheveningen

Mexican Peanuts (Opus 40)

Mexican Peanuts für Zupforchester [1991]
Für Sigi Behrend

  1. Jalisco Swingtime
  2. The Miracle
  3. The sacrificed Peanut

Zwei Pavanen (Opus 29)

Zwei Pavanen für Zupforchester
 
Pavane Parvenue [1988]
Pavane Perdue [1989]
 
Für das LVO Nord des BDZ
Uraufführung ?